Diagnoza i terapia logopedyczna

Kształtowanie się mowy zależy od wpływu środowiska oraz od psychofizycznego rozwoju dziecka. Rozwój mowy nie przebiega u wszystkich dzieci jednakowo: u jednych szybciej, a u innych wolniej lub nieharmonijnie. Dzieci do lat 3 oraz w wieku przedszkolnym nie stanowią jednolitej grupy pod względem rozwoju mowy. W momencie zakończenia edukacji przedszkolnej - około szóstego roku życia- rozwój mowy powinien być już ukończony. W tym wieku dziecko musi być gotowe do nauki szkolnej. Wady wymowy są zjawiskiem często występującym wśród dzieci rozpoczynających naukę szkolną. Logopedzi sprawują opiekę terapeutyczno - stymulującą nad dziećmi, u których istnieją zaburzenia w rozwoju mowy oraz profilaktyczno - stymulującą, u których rozwój przebiega prawidłowo, ale nie został jeszcze ukończony. Konieczne jest wczesne rozpoznanie istniejących u dziecka problemów rozwojowych, głównie komunikacji językowej i podjęcie właściwych działań profilaktycznych, stymulacyjnych oraz terapeutycznych. Ważnym sojusznikiem logopedy w pracy z małym dzieckiem są Rodzice dziecka oraz inni nauczyciele. Nie można oczekiwać pozytywnych efektów, jeśli terapia ma miejsce tylko w gabinecie specjalisty.

Mowa jest głównym środkiem porozumiewania się między ludźmi. Jej prawidłowy rozwój jest podstawą kształtowania się osobowości dziecka. Jeśli rozwój mowy przebiega prawidłowo, wówczas dziecko prawidłowo formułuje swoje myśli, jego wymowa jest zrozumiała, sukcesywnie rozwija słownik bierny i czynny oraz rozumie pojęcia abstrakcyjne, prawidłowo stosuje formy gramatyczne. Profilaktyka i terapia wad wymowy jest zapobieganiem trudnościom szkolnym. Istnieje zależność, że dziecko, które źle mówi, popełnia błędy w pisaniu. Kiedy słabo czyta, może mieć trudności w rozumieniu tekstów lub przejawiać zahamowania w spontanicznym wypowiadaniu się. A to wszystko może prowadzić do dysleksji.

Do podstawowych działań logopedy na terenie ośrodka "Biedroneczka" należą:

1. Diagnoza logopedyczna:

 • ocena poziomu rozwoju mowy dziecka, rozpoznawanie przyczyn oraz rodzajów zaburzeń w rozwoju mowy (rozmowa z rodzicami, badanie indywidualne dziecka),
 • przekazanie informacji dla rodziców na temat wyniku diagnozy i propozycji terapii.

2. Terapia indywidualna:

 • prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłową mowę, czyli dbanie o jej prawidłowy rozwój pod względem fonetycznym, gramatycznym i leksykalnym,
 • zapobieganie powstawaniu wad wymowy,
 • usuwanie wad wymowy,
 • nauczanie mowy w wypadku jej braku lub utraty,
 • indywidualne porady i konsultacje dla Rodziców,
 • prowadzenie zeszytu ćwiczeń dziecka.

W trakcie zajęć logopedycznych prowadzone są ćwiczenia:

 • narządów artykulacyjnych (języka, warg – sprawność jest ta niezbędna do wywołania prawidłowej artykulacji głosek),
 • słuchowe (usprawnienie i pobudzenie słuchu fizjologicznego),
 • oddechowe (usprawnienie funkcji oddychania przez wydłużenie fazy oddechowej),
 • słuchu fonematycznego (różnicowanie głosek poszczególnych szeregów, analiza i synteza głoskowa, sylabowa wyrazów i zdań, wyodrębnienie głosek w nagłosie, śródgłosie i w wygłosie),
 • uczące poprawnej artykulacji (uzyskanie poprawnej wymowy), a później kształtujące prawidłowe nawyki (automatyzacja nabytej umiejętności).

Skontaktuj się z nami

W celu uzyskania informacji dotyczących aktualnej oferty Biedroneczki skontaktuj się z nami.

Dziękujemy za wiadomość! Twoje zapytanie zostało wysłane.
Wyślij wiadomość
Wysyłanie..
Błąd połączenia.